List of Society Members

Marina Agracheva
Training-analyst

Tatiana Alavidze

Liudmila Antonova

Marina Arutunyan
Training-analyst

Borzova Marina

Tatyana Grachyova

Guseva Galina

Drabkina Tatyana

Dubinskiy Mikhail

Vitaly Zimin
Training-analyst

Elina Zimina
Training-analyst, child and adolescent psychoanalyst

Gil Son I

Isaev Mikhail

Isakova Olga

Igor Kadyrov
Training-analyst

Ekaterina Kalmykova

Natalia Kigai
Training-analyst

Kseniya Korbout
Training-analyst interim

Irina Korneeva

Kurkina Kira

Elena Misko

Marina Muchnik

Nemirovskaya Maya

Margarita Nesterenko
child and adolescent psychoanalyst

Oksymets Aleksandra

Orlov Aleksei

Evgeny Rayzman

Mikhail Romashkevich

Smirnova Elena

Spirkina Elena

Maria Timofeeva
Training-analyst

Tolpina Inna

Alexander Uskov
Training-analyst

Nataliia Kholina

Shandala Anna

Ebralidze Inna